Reklam

Anasayfa » İlan Arşivi » Resmi İlanlar


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Çanakkale Sosyal Güvenlik İl


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
 
     GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
 
DOSYA NO:   2009/21
GAYRİMENKUL TAPU KAYIT BİLGİLERİ : Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Söğütlü Köyü, Karakaya  Mevkii, 193 Ada,  1 Parselde kayıtlı 40.052,74 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz.
GAYRİMENKULÜN ADRESİ:  Söğütlü Köyü, Karakaya  Mevkii, 193 Ada,  1 Parsel  Ayvacık /ÇANAKKALE GAYRİMENKULÜN İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz Söğütlü köyü yerleşik alanı dışında 1/100.000 ölçekli Çanakkale – Balıkesir bölgesi çevre düzeni planı içerisinde, Orman alanı lejantında olup, tarla vasfındadır.  İçinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Çalılık ve taşlık olan bir arazidir. Taşınmazın durumu tarıma elverişli değildir. Tüm cepheleri kadastral yolla çevrilidir. Sınırları belirgin değildir.
MUAMMEN BEDEL           :    100.000,00 TL. 
TEMİNAT TUTARI              :        7.500,00 TL.  
SATIŞ ŞARTLARI  
1- Taşınmazın birinci satışı 18/09/2017 günü saat 10:00-10:05 saatleri arasında Çanakkale Sosyal Güvenlik  İl Müdürlüğü 3. Kat Eğitim Salonunda  açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç bedelin %75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını bulması şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 25/09/2017 günü aynı yerde ve aynı saatte ikinci artırmaya yapılacaktır. İkinci arttırmada muhammen bedelin %40 ve takip masrafları, varsa rüçhanlı alacaklıların tamamını karşılaması şartıyla teklifi baki kalan ya da en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; Birinci açık arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 Sayılı Yasanın 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır. Alıcı çıkmaması halinde satış düşecektir.    
2- Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin  %7,5’i nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 Sayılı Kanunun 10. maddesinin 1,2 ve 3. bentlerinde belirtilen; Para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları ve Hazine tahvil ve bonoları kabul edilebilecektir. 3. bendinde belirtilen, Hazine tahvil ve bonoların teminat olarak verilmesi halinde 4. bende göre %15 eksiği ile değerlendirilerek işlem yapılır. Satışa iştirak edeceklerin nakit teminatlarını Halk, Vakıfbank ve Ziraat Bankalarına Müdürlüğümüz adına ‘MOSİP ONLİNE TAHSİLATLAR- Geçici Teminat’ butonundan şahıssa TC, şirketse vergi numarasını ve satış dosya numarası belirterek yatırmaları ve yatırdıklarını dekontları satış saatinden önce icra satış servisine getirmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2009/21 sayılı dosyadan İcra Satış servisine başvurmaları, satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ilan olunur.        
3-  Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4- Resmi ihale pulu, damga resmi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkulün teslim masrafları, alıcıya aittir. Ayrıca Gayrimenkulde kiracı bulunuyor ise tahliyesi alıcı tarafından yapılacaktır.
5-  Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6- Pey, ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez, satış bedelinden tercihen ödenir. Mueccel olup, alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Satış bakiyesi kendinden tahsil olunur.
7- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki tüm hakları ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı olan belgeleri 15 gün içerisinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu Sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini hemen veya süre verilirse, verilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.  Aksi takdirde ihale kararı fesih edilir ve Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün süre içinde tekrar arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalınmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Kanuna göre Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nce kendisinden tahsil olunur. Faiz %5’den hesap edilir.
9- Bu ilan sadece gayrimenkulun satışına ilişkin olup, satışa ilişkin satışlar ile genel kurallar satış şartnamesinde ayrıca belirtilmiştir. Satış şartnamesinde olup, satış ilanında bulunmayan hususlara karşı itirazda bulunamaz.
10- Satışa iştirak edecekler resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.
11- Şartname ilan tarihinden itibaren Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde görülebilecektir. Masrafı verildiğinde bir örneği ilgiliye gönderilebilir. İrtibat Telefonu: (286-263 13 13 – 3004)
12- Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler (Haciz koyduran, takyidat’ı olan alacaklı, borçlu, 3.şahıslara ve diğer hissedarlara ve tüm ilgililer) içinde iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olacağı, satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/21 Sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur. Aynı ilan Kurumumuzun www.sgk.gov.tr adresinde de yayınlanmıştır.
                                                                                     BSN: 22.08.2017/601