Çanakkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Haziran ayı Çanakkale Belediyesi Meclis Toplantısında gündeme getirilen ve ardından 7 Haziran 2016 Salı günlü Sabah Gazetesinde yayınlanan aşağıda belirtilen konuya ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapılması gerekliliği doğmuştur.
Basın etiği ve ahlakı açısından gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmadan bir süredir kamuoyunu yanlış bilgilendirme noktasındaki istikrarını sürdüren ilgili gazetede yer alan habere istinaden;
“İdaremizce Sağlıklı Yaşam Parkı olarak projelendirilen, habere konu olan 771 ada 258 parsel ile ilgili olarak:
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 31.01.2013 tarih 212 sayılı yazısı ile söz konusu parselin ifrazına ilişkin düzenlenen değişiklik beyannamesine uygun olarak gerekli Encümen Kararının alınması idaremizden talep edilmiştir.
İlgi yazıya istinaden Belediye Encümeninin 26.03.2013 tarih 169 sayılı kararı ile; taşınmazın 6 parçaya ifraz edilmesine, yol, park ve otopark alanında kalan kısımlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 11. Maddesine istinaden bedelsiz terk işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.
İdaremizin 05.04.2013 tarih ve 3978 sayılı yazısı ile söz konusu Encümen Kararına istinaden;  yol park ve otopark alanında kalan kısımlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 11. Maddesine istinaden bedelsiz terk işlemlerinin yapılması Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden talep edilmiştir.
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 20.11.2013 tarih 3024 sayılı yazısında, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 30.10.2013 tarih ve 40315 sayılı yazısı ile taşınmazın yol, park ve otopark olarak ayrılan kısımlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 11. Maddesine doğrultusunda Çanakkale Belediye Başkanlığına terk ve tapudan terkin edilmesinin uygun görüldüğü, buna göre söz konusu taşınmaz üzerinde terk amacına uygun düzenlemelerin belediyemizce yerine getirilmesi ve bu hususun mahallinde yapılacak bir tespitle belirlendikten sonra terk işlemlerinin 203 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri doğrultusunda yapılacağı bildirilmiştir.
Milli Emlak Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün “düzenlemeler yapıldıktan ve yapılacak tespitten sonra terkin işlemlerinin yapılacağına” ilişkin yazılarına istinaden söz konusu alana ilişkin olarak Sağlıklı Yaşam Parkı projesine ait iş ve işlemler başlatılmış ve yapım aşamasına geçilmiştir. Arazi çalışmaları ve yapıma ait süreçler tamamlandığında, yerinde yapılacak tespit sonrasında terk işlemleri tamamlanarak, ilgi görüş yazılarına istinaden işin gereği yerine getirilecektir.
Yürütülen çalışma, Maliye Hazinesine kayıtlı taşınmazlar hakkında yetkili olan Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden gelen görüş yazılarına, 203 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Hükümlerine ve ihale kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Sağlıklı Yaşam Parkı projesine 07.07.2015 tarih ve 227 sayılı inşaat ruhsatı düzenlenmiş ve inşaat faaliyetleri başlatılmıştır. “
7’den 70’e tüm kentlinin sağlıklı bir yaşam adına istifade edeceği bu yeni alanla ilgili yapılan haksız eleştiri ve kafa karıştırıcı yanlış bilgilendirmelerin kentimizin gelişimi ve halkımızın esenliği adına hiçbir katkısı olmayacağına inancımızla kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.
 


Kaynak: Haber Merkezi